2 Workbooks – Learning basic Hebrew words & the Alef Bet. 
For Preschool level.
 
ניצנים של אותיות, Nitzanim Shel Otiyot, Nizanim Shel Otiot